จ. 31 ธ.ค. | กำลังจะเผยแพร่เร็ว ๆ นี้

PCFM Vol.1 No.2 : Ageing Society and Multidisciplinary Team issue

Registration is Closed
PCFM Vol.1 No.2 : Ageing Society and Multidisciplinary Team issue

E-journal will publish soon...

31 ธ.ค. 2561 00:00 – 4:00
กำลังจะเผยแพร่เร็ว ๆ นี้

PCFM Volume 1 No. 2 2018

Theme: Ageing Society and Multidisciplinary Team issue

วารสารอิเล็คโทรนิคส์กำลังจะเผยแพร่เร็ว ๆ นี้

เนื้อหาในเล่ม

บทบรรณาธิการ

  • สังคมผู้สูงอายุ และ การทำงานร่วมเป็นทีมสหวิชาชีพ

เปิดเล่ม...

  • การทำงานเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ

บทความพิเศษ

  • แนวทางการประเมินผู้สูงอายุอย่างครบถ้วนในระดับปฐมภูมิ
  • พฤฒพลัง: บทเรียน จากญี่ปุ่นสู่ไทย Lessons Learned from Japan to Thailand ​

นิพนธ์ต้นฉบับ

  • ผลของการใช้โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพ 3 ประสาน ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลบางปะกง
  • ความครอบคลุมของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไม่มาเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีชนบทในจังหวัดสงขลา
  • ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคอวัยวะของผู้ป่วยโรงพยาบาลรามาธิบดี

กรณีศึกษา

  • การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว:รายงานผู้ป่วย

เรื่องเล่า

  • เรื่องของมานะ