ส. 25 ก.ค. | e-journal

PCFM Vol. 2 No. 3 SEP-DEC 2019: Care for comfort

Registration is Closed
PCFM Vol. 2 No. 3 SEP-DEC 2019: Care for comfort

E-journal will publish soon...

25 ก.ค. 2563 19:00
e-journal

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

Journal of Primary Care and Family Medicine

Volume 2 No. 3 September-December 2019

Care for Comfort

สารบัญ

บทบรรณาธิการ

  • Care for the Comfort (การบริบาลเพื่อความสุขสบาย) คุณค่า และคุณภาพสำคัญของการดูแลสุขภาพที่อาจถูกละเลย

จดหมายถึงกองบรรณาธิการ

กิตติกรรมประกาศ

บทความพิเศษ

  • การแจ้งข่าวร้าย
  • ภาวะใกล้ตาย

กรณีศึกษา

  • เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ และการดูแลแบบประคับประคองในพื้นที่ห่างไกล

นิพนธ์ต้นฉบับ

  • การวัดการดูแลต่อเนื่องของคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง โดยใช้ดัชนีวัดการได้รับการดูแลต่อเนื่อง
  • ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายบริเวณเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กับการทรงตัวและความเสี่ยงในการหกล้ม
  • ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าด้านระบบบริการในการวินิจฉัยวัณโรคปอด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  • ทัศนคติและความต้องการของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า