Screen Shot 2564-07-02 at 15.40.22.png
วารสาร PCFM ผ่านการประเมินและเข้าสู่
ฐานข้อมูลวารสารไทย (Thai Clinical Index: TCI) ประจำปี 2564
ในกลุ่มที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
ประกาศรับบทความ PCFM.012.jpeg

New online submission system

ส่งบทความออนไลน์ ง่าย ๆ  3 ขั้นตอน

Screen Shot 2564-12-30 at 21.36.21.png

1

icon docx.png

เตรียมบทความฉบับสมบูรณ์

2

icon register.png

ลงทะเบียนในระบบ

online journal

3

icon submit.png

ส่งบทความได้ทันที !

Time to NEXT issue....

Screen Shot 2564-12-30 at 21.43.40.png
 
 
PCFM

Journal of Primary Care and Family Medicine

วารสารราย   4  เดือน  จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ จำนวน 3 ฉบับต่อปี   เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานบริการปฐมภูมิ    ผลงานวิจัย บทความวิชาการหรือกึ่งวิชาการด้านปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว  และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและองค์กรที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

เจ้าของวารสาร 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช)

ร่วมด้วย

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย

ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว และองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ   

 

Back

issues

PCFM 
Vol. 1​ No. 1  2009
Partnership in Primary Care
 • เปิดใจ นพ.อมร นนทสุต การพัฒนาบริการปฐมภูมิ “ท้องถิ่นคือกุญแจสําคัญในการปฏิวัติระบบสุขภาพยุคใหม่”

PCFM
Vol.1 No. 2 2009
พัฒนาระบบดูแลผู้สูงวัย
หัวใจอยู่ที่ชุมชนและบริการปฐมภูมิ
 • การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม กับทิศทางการเปลี่ยนแปลงระบบบริการปฐมภูมิสําหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน

 • การบริการสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุไทยในระดับปฐมภูมิ

PCFM 
Vol.3  No. 1 2013
Metabolic syndrome
 • ประสิทธิผลของเทคนิคการให้คำปรึกษาด้วยทีมสหวิชาชีพ ต่อการควบคุมระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

 • ผลการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมในเลือดได้ไม่ดี (เพื่อนเกลอเบาหวาน)

Guide

for Authors

รูปแบบบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร

 1. นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)

 2. รายงานผู้ป่วย (Case report)

 3. บทความปริทัศน์ (Review article)

 4. บทความพิเศษ (Special article)

 5. เรื่องเล่า (Story telling)

 

ความรับผิดชอบของผู้รายงานหรือคณะผู้รายงาน

 1. ผู้รายงานหรือคณะผู้รายงานต้องออกหนังสือรับรองว่า บทความที่ท่านส่งมาเป็นผลงานของท่านเองและยังไม่เคยส่งไปตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน      ถ้าผลงานนั้นได้เคยเสนอในที่ประชุมวิชาการใดมาก่อนให้ระบุในตอนท้ายของบทความว่าท่านได้เสนอผลงานนั้นในที่ประชุมแห่งใดบ้าง

 2. รายชื่อของคณะผู้รายงาน ต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ผู้ที่มีชื่อต้องเป็นผู้ที่ได้อุทิศตัวเองแก่รายงาน หรือบทความนั้นอย่างแท้จริง และทราบรายละเอียดในบทความนั้นทุกประการ ผู้ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าของผู้ป่วย ห้ามระบุในรายชื่อของคณะผู้รายงาน

 3. ผู้รายงานหรือคณะผู้รายงานต้องออกหนังสือรับรองว่า ถ้าบทความของท่านได้รับการยอมรับ จากกองบรรณาธิการบทความนั้นจะตีพิมพ์โดย        "วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว" เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

 4. ถ้ามีความไม่ถูกต้องในเนื้อหาของบทความ ผู้รายงานหรือคณะผู้รายงานของบทความนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

 5. ผู้รายงานนิพนธ์ ต้นฉบับ ต้องยื่นเอกสารรับรองให้ดำเนินการโครงการวิจัยโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Institutional     Review Board: IRB)

 6. ในกรณีที่ได้รับทุนวิจัย ผู้รายงานหรือคณะผู้รายงานต้องระบุแหล่งเงินทุนวิจัยอย่างชัดเจนโดยให้ระบุไว้ในหน้าแรกของบทความ

 

การเตรียมต้นฉบับ

 • ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องสมบูรณ์ในฉบับ ต้นฉบับไม่สมบูรณ์หรือถูกต้อง จะถูกส่งคืนเจ้าของบทความเพื่อแก้ไขก่อนส่งตรวจสอบบทความ (review) ต่อไป

 • ให้ส่งต้นฉบับที่จะลงตีพิมพ์ ภาพประกอบ รูปภาพ กราฟ และตาราง มาในรูปแบบไฟล์ .docx โดยโปรแกรมที่ใช้พิมพ์ต้องเป็น Microsoft Word for Window version 1997-2003   พร้อมทั้งหนังสือนำส่ง (cover letter) รับรองความรับผิดชอบของผู้รายงานและคณะผู้รายงาน ตามหัวข้อ 1-6 ข้างต้น

การส่งผลงาน 

 • ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ส่งบทความต้นฉบับทางระบบ online journal system "Thaijo" เท่านั้น  ดูที่นี่

thai-jo.png

Editors

กองบรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ 

ผศ.ดร. พญ. ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

 

นายแพทย์โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ

 

แพทย์หญิงสุกัญญา  หังสพฤกษ์

 

อาจารย์นายแพทย์กรภัทร  มยุระสาคร

 

แพทย์หญิงอรุณี  ทิพย์วงศ์

 

แพทย์หญิงสุดารัตน์  วิจิตรเศรษฐกุล

 

นายแพทย์ นนท์    โสวัณณะ

 

แพทย์หญิงอรวรรณ ตะเวทิพงศ์

แพทย์หญิงศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา                   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิติพล   นาควิโรจน์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา   โกมุทบุตร

 

ดร.นายแพทย์วิน   เตชะเคหะกิจ

 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา  แก้วพิทูลย์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกพร  ภิญโญพรพาณิชย์

 

ผศ. ดร. พญ.  ศิรินาถ ตงศิริ 

 

ทันตแพทย์หญิงปิยะดา   ประเสริฐสม

 

เภสัชกร จตุพร  ทองอิ่ม

 

เภสัชกรธีรภัทร์  ฉันทพันธุ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ  แสนไชยสุริยา

 

ดร.สุรศักดิ์  อธิคมานนท์

 

คุณสุรีรัตน์  ธนากิจ

 

นส.ผการัตน์   ฤทธิ์ศรีบุญ

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. อภินันท์  อร่ามรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสายพิณ  หัตถีรัตน์

 

บรรณาธิการ

 

แพทย์หญิงสุพัตรา    ศรีวณิชชากร

แพทย์หญิงสายรัตน์   นกน้อย

 

รองบรรณาธิการ

 

นายแพทย์ปกรณ์ ทองวิไล

 

ดร.นายแพทย์ชัยสิริ  อังกุระวรานนท์

 

นายแพทย์สตางค์   ศุภผล

นพ. โรจนศักดิ์  ทองคำเจริญ