top of page

Share passion, get inspired...

Time to next issue!

PCFM

Journal of Primary Care and Family Medicine

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

วารสารราย   3  เดือน  จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ จำนวน 4 ฉบับต่อปี   เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานบริการปฐมภูมิ    ผลงานวิจัย บทความวิชาการหรือกึ่งวิชาการด้านปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว  และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและองค์กรที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

และการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

เจ้าของวารสาร 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช)

ร่วมด้วย

สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประเทศไทย

ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว และองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ   

Screen Shot 2565-05-30 at 09.49.51.png

สมัครรับวารสารอิเล็คโทรนิกส์ ฟรี!

EDITOR
team

ที่ปรึกษา

แพทย์หญิงสุพัตรา    ศรีวณิชชากร

แพทย์หญิงสายรัตน์   นกน้อย

 

บรรณาธิการ

 

ดร.นายแพทย์ชัยสิริ  อังกุระวรานนท์

 

นายแพทย์สตางค์   ศุภผล

 

รองบรรณาธิการ

นพ. โรจนศักดิ์  ทองคำเจริญ

 

นายแพทย์ปกรณ์ ทองวิไล

กองบรรณาธิการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ 

ผศ.ดร. พญ. ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

 

นายแพทย์โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ

 

แพทย์หญิงสุกัญญา  หังสพฤกษ์

 

อาจารย์นายแพทย์กรภัทร  มยุระสาคร

 

แพทย์หญิงอรุณี  ทิพย์วงศ์

 

แพทย์หญิงสุดารัตน์  วิจิตรเศรษฐกุล

 

นายแพทย์ นนท์    โสวัณณะ

 

แพทย์หญิงอรวรรณ ตะเวทิพงศ์

แพทย์หญิงศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา                   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิติพล   นาควิโรจน์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา   โกมุทบุตร

 

ดร.นายแพทย์วิน   เตชะเคหะกิจ

 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสรญา  แก้วพิทูลย์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกพร  ภิญโญพรพาณิชย์

 

ผศ. ดร. พญ.  ศิรินาถ ตงศิริ 

 

ทันตแพทย์หญิงปิยะดา   ประเสริฐสม

 

เภสัชกร จตุพร  ทองอิ่ม

 

เภสัชกรธีรภัทร์  ฉันทพันธุ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ  แสนไชยสุริยา

 

ดร.สุรศักดิ์  อธิคมานนท์

 

คุณสุรีรัตน์  ธนากิจ

 

นส.ผการัตน์   ฤทธิ์ศรีบุญ

bottom of page