top of page
pcfm logo.001.png

สำนักงานประสานงาน วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ. อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ จ.เชียงใหม่ 50200


โทรศัพท์ : 053-936362  แฟกซ์: 053-289306

ติตต่อสอบถามทั่วไป                      Email:  pcfmjournal@gmail.com 

ติดต่อสอบถามเรื่องการส่งบทความ  Email:  pcfmjournal@cmu.ac.th 

bottom of page