top of page
Screenshot 2566-01-16 at 15.22.42.png

::อันดับที่ 1
พรพิสุทธิ์ เดชแสง อาการและอาการแสดงของภาวะใกล้ตาย
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/240052
12,143 views

 

::อันดับที่ 2

จตุพร ทองอิ่ม บทบาทของเภสัชกรหลังการระบาดของเชื้อโควิด-19

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/247132

2,618 views

 

::อันดับที่ 3

ศักย์ศรณ์ มีลาภ et al. บุหรี่ไฟฟ้ากับการเลิกบุหรี่ : ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะ จากงานวิจัยที่ผ่านมา

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/256919
2,338 views

 

::อันดับที่ 4

ธัญวรรณ เพ็ชรน้อย ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะนอนไม่หลับในผู้สูงอายุที่มารับบริการในหน่วยปฐมภูมิ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/245178

2,318 views

 

::อันดับที่ 5

วรุฒ ทองอยู่ ความชุกและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตตก เมื่อเปลี่ยนท่าทาง ในผู้สูงอายุที่มารับบริการ ที่คลินิกตรวจโรคเวชศาสตร์ศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/224912

1,494 views

::อันดับที่ 6

ชิโนรส วงค์ธิดา การศึกษาประสิทธิภาพจากการใช้สัญญาณเตือนภาวะวิกฤตในการคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลชุมชน

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/245313

1,489 views

 

::อันดับที่ 7

ธัญญพัทธ์ สุนทรานุรักษ์ et al. ผลของโปรแกรมการควบคุมอาหารชะลอไตเสื่อมในคลินิกชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/246176

1,294 views

 

::อันดับที่ 8

ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ กัญชาทางการแพทย์สำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/228052

1,165 views

 

::อันดับที่ 9
พัชริดา มหัสฉริยพงษ์ การประเมินความแม่นยำของเครื่องมืออ่านภาพรังสีทรวงอกอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence; AI) ในการแปลผลวัณโรคปอดจากภาพรังสีทรวงอกในผู้ป่วยนอกที่มีอาการสงสัยวัณโรคปอด อ.แม่ระมาด จ.ตาก

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/250301

1,162 views

 

::อันดับที่ 10

นันท์นิธี แก้วศรี ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้กัญชาของผู้ป่วยมะเร็งที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพัทลุง

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/250108

1,137 views

 

::อันดับที่ 11

พรรษ โนนจุ้ย การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/250850

1,109 views


::อันดับที่ 12
ภมรรัตน์ ศรีธาราธิคุณ et al. ผลของการวางแผนการดูแลล่วงหน้าต่อการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิต ในคลินิกการดูแลประคับประคอง รพ. แม่สอด จ. ตาก

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/248050
1,059

::อันดับที่ 13
นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์ ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ต่างด้าวที่ฝากครรภ์และคลอดในโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/223016

898 views

 

::อันดับที่ 14
อัจฉราณี สังสะนะ et al. อัตราการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีบาดแผลสดเกรด 1 จากอุบัติเหตุ หลังได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการดูแลบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ โรงพยาบาลบางเคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/251450

873 views

 

::อันดับที่ 15
นนท์ โสวัณณะ et al. บทบาททีมเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีต่อการดูแลต่อเนื่อง: กรณีศึกษาการจัดการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/246444

869 views

 

::อันดับที่ 16
ปุณญณิน เขื่อนเพ็ชร์ et al. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบูรณาการระบบบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพ โดยใช้แนวคิดการเปลี่ยนผ่านโรงพยาบาลสู่การดูแลที่บ้านเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/253577

845 views

 

::อันดับที่ 17

น้ำเพชร เฉียบแหลม การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารและหลังอาหาร ต่อระดับ HbA1c ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/248709

830 views

::อันดับที่ 18

สุพัตรา ศรีวณิชชากร สุขภาพจิต กับ ระบบบริการปฐมภูมิ /เวชศาสตร์ครอบครัวhttps://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/251344

806 views

::อันดับที่ 19

ณัชชา เจริญสรรพกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ การรับรู้อาการเตือน กับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/247570

::อันดับที่ 20
พัชราภรณ์ มีทรัพย์ ความชุกและปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ตามเป้าหมายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของจังหวัดเชียงราย
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/article/view/249957

*ข้อมูลจากฐานข้อมูลวารสาร PCFM ในระบบ Thai Journal Online  1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

bottom of page