top of page
PCFM Vol.3 No.1 JAN - APR 2020:Medical Cannabis

PCFM  Vol.3  No. 1  JAN - APR  2020

Medical Cannabis - Complementary and Alternative Medicine

เนื้อหาในเล่ม

 

บทบรรณาธิการ:

ทีมเวชศาสตร์ครอบครัวกับการแพทย์ทางเลือก และกรณีการใช้กัญชา รูปแบบหนึ่งของการแพทย์ทางเลือก

 

เปิดเล่ม:

Medical Cannabis - Complementary & Alternative Medicine 

 

จดหมายถึงกองบรรณาธิการ

 

บทความพิเศษ:
กัญชาทางการแพทย์สำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

 

บทเรียนจากพื้นที่:

การจัดตั้งคลินิกกัญชากับความปรารถนาของคนไข้ (ปฐมบท) 

 

ประสบการณ์การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วยประคับประคอง 

 

นิพนธ์ต้นฉบับ:

สถานการณ์ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ต่างด้าวที่ฝากครรภ์และคลอดในโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสนใจในการใช้ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในประเทศไทย

 

คุณภาพชีวิต ความสมดุลในชีวิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกจากการทำงานของแพทย์ ที่จบการศึกษาเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย

 

การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคมะเร็งระหว่างกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด และกลุ่มแพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 

เผยแพร่แล้ว: 2020-09-19

PCFM Vol.3 No.1 JAN - APR 2020:Medical Cannabis

    bottom of page