top of page
PCFM Vol. 4  No.1  JAN - APR 2021  : Mental Health

PCFM  Vol.4  No.1

มกราคม - เมษายน 2564

Mental Health

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-27

>>>ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

 

เนื้อหาในเล่ม

บทบรรณาธิการ:

สุขภาพจิต กับ ระบบบริการปฐมภูมิ /เวชศาสตร์ครอบครัว

 

จดหมายถึงบรรณาธิการ:

ความเข้าใจที่ขาดหาย เมื่อใส่หน้ากากเข้าหากัน

 

นิพนธ์ต้นฉบับ:

การศึกษาความชุกของภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ในกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

ผลของสมาธิบำบัดแบบ SKT ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

 

ประสิทธิภาพของการประยุกต์ปฏิบัติสมาธิ SKT7 เทียบกับการบริหารการหายใจแบบห่อปาก ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

การศึกษาความชุกของภาวะความรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับและภาวะความสามารถของสมองบกพร่องเล็กน้อยในผู้สูงอายุ

 

ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกการรู้คิดในผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องระยะต้นในชุมชน

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่สำเร็จของผู้ที่มาเข้ารับการรักษา ณ คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลสระบุรี

 

ผลของการวางแผนการดูแลล่วงหน้าต่อการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิต ในคลินิกการดูแลประคับประคอง รพ. แม่สอด จ. ตาก

 

รายงานผู้ป่วย:

บทบาททีมเวชศาสตร์ครอบครัวทีมีต่อการดูแลต่อเนื่อง: กรณีศึกษาการจัดการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

PCFM Vol. 4 No.1 JAN - APR 2021 : Mental Health

    bottom of page