top of page
PCFM Vol.5 No.3

PCFM  Vol.5  No.3

กรกฎาคม - กันยายน 2565

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็มที่นี่
 

เนื้อหาในเล่ม

 

บทบรรณาธิการ

 

บทความปริทัศน์

 

ทิศทางการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวและการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ ตอนที่ 1 : เข้าใจที่มา ผ่านประวัติศาสตร์

 

งานวิจัยปฐมภูมิกับเวชศาสตร์ครอบครัว : มองต่างมุมบริบทไทยและต่างประเทศ

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการใช้ยาของข้าราชการตำรวจเกษียณที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ คลินิกตรวจโรคเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ

 

ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางในเด็กไทยอายุ 9 เดือนที่มารับบริการที่คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลตำรวจ

 

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่ได้รับยาฉีดอินซูลินเทียบกับกลุ่มที่ได้ยากินสามชนิด คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลตำรวจ

 

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสมรรถภาพสมองบกพร่องระยะต้นในผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

 

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโดยการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ และหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

 

การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

 

เผยแพร่แล้ว: 2022-09-01

PCFM Vol.5 No.3

    bottom of page