top of page
PCFM Vol.6  No. 2  Apr - Jun 2023

PCFM  Vol.6  No.2

เมษายน - มิถุนายน 2566

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
 

เนื้อหาในเล่ม

 

บทบรรณาธิการ

 

บทความปริทัศน์

ศิลปะไทยอีสาน วิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติกับการพัฒนาบุคคลออทิสติก

 

การดูแลรักษาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นชนิดเฉียบพลัน บทบาทของการรักษาในระยะเริ่มต้น

 

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรคโควิด 19 ที่บ้านและในชุมชน

 

บทความพิเศษ

คุณภาพของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และการบริหารจัดการระบบประเมินคุณภาพ ในประเทศไทย

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

 

ผลลัพธ์ของการใช้ระบบแพทย์ทางไกลควบคู่กับการดูแลปกติเปรียบเทียบกับการดูแลแบบปกติในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง: การทดลองสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุม

 

ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในระดับตำบลของจังหวัดพะเยา

 

การพัฒนาและความถูกต้องของเครื่องมือคัดกรองฉบับสั้นสำหรับภาระในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อความล่าช้าในการมาโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในโรงพยาบาลพาน

 

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของประชาชนเขตศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-28

PCFM Vol.6 No. 2 Apr - Jun 2023

    bottom of page