top of page
PCFM  Vol. 6  No. 3  Jul - Sep 2023

PCFM  Vol.6  No.3

กรกฏาคม - กันยายน 2566
 

เนื้อหาในเล่ม
 

นิพนธ์ต้นฉบับ
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรอบรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชลบุรี
 

เทคนิคการคืนข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง ของผู้ป่วยเบาหวานในศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง
 

อัตราการจ่ายยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจ่ายยา benzodiazepine ในผู้สูงอายุของแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชวิถี
 

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางสุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมติดสมาร์ตโฟนกับโรคสมาธิสั้นในเด็กนักเรียนชั้นประถมปลายโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
 

เปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์กับการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ในกลุ่มผู้ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย

 

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดในผู้ป่วยโควิดที่ได้รับการดูแลแบบกักตัวที่บ้าน

การรับรู้กระบวนการประชุมครอบครัวของญาติผู้ป่วยต่อการประชุมครอบครัวที่ทำโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลรักษาแบบประคับประคอง
 

เผยแพร่แล้ว: 2023-09-28

PCFM Vol. 6 No. 3 Jul - Sep 2023

    bottom of page