top of page
PCFM Vol.6 No.4  OCT - DEC 2023

PCFM  Vol.6  No.4

ตุลาคม - ธันวาคม 2566

 

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม
 

เนื้อหาในเล่ม
 

บทบรรณาธิการ

การพัฒนาวิชาการและนวตกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

 

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความรู้และพฤติกรรมที่เหมาะสมของผู้มารับบริการ ณ หน่วยบริการปฐมภูมิ ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในจังหวัดขอนแก่น
 

ความตระหนักถึงความเสี่ยง ความตระหนักถึงสัญญาณเตือน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงของประชาชนในประเทศไทย: สำรวจโดยแบบสอบถามออนไลน์

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่ร่วมมือของผู้ดูแลในการให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กแก่เด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนเป็นฐาน:ในฐานะเครื่องมือและปัจจัยแห่งความสำเร็จของการร่วมสร้าง ระบบสุขภาพชุมชนที่เกาะยาว

 

ประสิทธิผลของการใช้การแพทย์ทางไกลเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ระหว่างช่วงการระบาดของ โควิด 19 : การศึกษาย้อนหลัง

 

ประสิทธิผลการรักษาด้วยการกายภาพบำบัดร่วมกับการฝังเข็มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดที่ต้อง ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระยะกลางในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดขอนแก่น

 

ภาวะหมดไฟในการทำงานและปัจจัยที่สัมพันธ์ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว

 

รายงานผู้ป่วย

รายงานสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการควบคุมโรคด้วยมาตรการ Modified Bubble and Seal ณ ฟาร์มไก่ไข่แห่งหนึ่ง ในตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

PCFM Vol.6 No.4 OCT - DEC 2023

    bottom of page