top of page
PCFM Vol. 7  No. 2  APR - JUN 2024

PCFM  Vol.7  No.2

เมษายน - มิถุนายน 2567

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

 

เนื้อหาในเล่ม

บทบรรณาธิการ
ทบทวนเพื่อไปต่อ: นิยามของเวชศาสตร์ครอบครัวที่แท้จริงคืออะไร?
 

บทความพิเศษ
โรคหลอดเลือดสมองในสังคมผู้สูงอายุ
 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความเครียด ความมั่นใจ องค์ความรู้ ทักษะ และการศึกษาด้านการดูแลประคับประคองของผู้ให้การดูแลด้านประคับประคองในโรงพยาบาลตติยภูมิของประเทศไทย
 

การเปรียบเทียบองค์ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการทำแผนดูแลล่วงหน้าของบุคลาการทางการแพทย์ที่ดูแลประคับประคอง และบุคลากรโรคไตที่ผ่านการอบรมการวางแผนดูแลล่วงหน้าใน 12 เขตบริการสุขภาพของประเทศไทย
 

ผลของการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยวิดีโอสาธิตเปรียบเทียบกับการสอนโดยบุคคล แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 

การติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ จากการให้บริการคลินิกหมอครอบครัวเทียบกับการให้บริการที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 

การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบระดับน้ำตาลสะสมของการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางผ่านระบบการแพทย์ทางไกลกับการรักษาตามมาตรฐานปกติในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่ควบคุมไม่ได้ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ
 

การศึกษาเปรียบเทียบระดับน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดและภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานระหว่างผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับการดูแลรักษาที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและโรงพยาบาลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดีของผู้สูงอายุในเขตเมือง โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 

ประสบการณ์ของผู้ทำหน้าที่ตัดสินใจแทนต่อการถอดถอนเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ: การศึกษาเชิงคุณภาพ
 

รายงานผู้ป่วย

การพยาบาลผู้คลอดที่ติดเชื้อซิฟิลิสและติดสารเสพติด : กรณีศึกษา

 

เผยแพร่แล้ว: 2024-06-27

PCFM Vol. 7 No. 2 APR - JUN 2024

    bottom of page